Zadania i cele

Celami Cechu są:

 1. ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji,
 2. prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno — organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej,
 3. utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika,
 4. wykonywanie, na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej, w której Cech jest zrzeszony, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków cechu,
 5. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje, których dotyczyć to może.

 

Cele Cech realizuje poprzez:

 1. udzielenie swoim członkom porad i instruktażu, a także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu,
 2. przedstawienie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego,
 3. prowadzenie poradnictwa prawnego i podatkowego dla swoich członków,
 4. organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
 5. udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego,
 6. prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w rzemiośle,
 7. delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe — w tym do Powiatowej Rady Zatrudnienia — a także do organizacji społecznych, w których Cech uczestniczy,
 8. pomoc instruktażowo — szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp, prawa pracy i wymogów sanitarno — epidemiologicznych,
 9. dokonywanie — na wniosek osoby zainteresowanej — fachowej oceny pracy wykonanej przez członka Cechu i wydanie w tym przedmiocie pisemnej opinii;
 10. organizowanie działalności socjalnej , kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i członków ich rodzin,
 11. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleniowym na rzecz rzemiosła, instytucji i przedsiębiorstw,
 12. wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb,
 13. promocję działalności gospodarczej i społeczno — zawodowej rzemiosła, nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego.

 

Ta strona korzysta z plików cookies aby zapewnić Ci najwyższy komfort.